Резултати Анкета

Уважаеми родители,

Благодарим Ви за оказаната подкрепа и съпричастност при организиране и провеждане на обучението в електронна среда от разстояние във II АЕГ „Томас Джеферсън“ в условията на извънредно положение. Без тях трудно бихме се справили!

Благодарим Ви и за активността при попълването на училищната анкета относно организацията и ефективността на електронното обучение.

Анкетата бе насочена към родителите на учениците от 8 до 11 клас вкл. и проведена в края на месец април, месец и половина след началото на обучението. Целта ни бе да получим обратна връзка от Вас за ефективността на електронното обучение. Анкетата е попълнена от 50,6 % от родителите 401 от общо 791 ученици от 8 до 11 клас.

Анализът на резултатите показва, че повече от половината анкетирани (53,6%) оценяват степента на организация на обучението в електронна среда като много добра, 32,4% като добра и само 14% като задоволителна. Вероятно това се дължи на факта, че във II АЕГ обучението в електронна среда от разстояние стартира още на 16.03.2020 г. с използването на единна електронна платформа за училището - Google G suite за образованиеи Google classroom, както и на Мерките за преминаване към новия тип обучение, регламентиращи отговорностите на учителите и учениците. Гимназията ни вече разполагаше с технологични възможности за прилагане на дистанционно обучение. От месец септември 2019 г. започна трансформирането на учебния процес с фокус върху ученика и учебната среда, в която сътрудничеството, технологиите, свободното общуване и индивидуалността са стандарт. II АЕГ вече широко използваше внедрената облачна платформа Google G suite, в която всеки ученик и учител разполагат с електронен профил в домейна на училището, където комуникацията и обучението се реализират в защитена среда.

Учителите сами избраха инструментите, които намират за подходящи в рамките на платформата Google G Suite за образование и Google classroom. От направената анкета се вижда, че 59,6% от тях използват най-активно в обучението публикуването на образователни материали и поставяне на задачи в Google classroom, 25,4% включват и видеаконферетна връзка (Meet, Hangouts, Zoom), 12 % - използват други инструменти на платформата. Всички обаче осъществяват синхронно обучение с цел недопускане на спад в равнището на усвояване на учебния материал чрез поддържане на постоянен дистанционен контакт с учениците. В бъдеще ще работим за увеличаване на дела на видеоконферентните връзки в обучението, споделянето на екран, както и използването на всички функционалности на платформата.

На въпроса „По кои учебни предмети обучението е най-интересно и ефективно?“ са посочени всички учебни предмети, като с най-висока оценка от Вас са: АЕ (66,3%), БЕЛ(55,1%), математика (35,2%), биология и здравно образовние (40,1%) и история и цивилизация (29,9%).

Важно е да отбележим, че 80,5 % от родителите не се налага да оказват съдействие за реализиране на обучението. Само 15,2% от участниците в анкетата отчасти подпомагат децата си в обучението. Вероятно, защото при нас се обучават мотивирани учениции контролът от Ваша страна не е наложителен за реализиране на ефективно електронно обучение. Това се потвърждава и от резултатите - 52,4% не оказват контрол, а 41,1% само частично.

Споделените от Вас трудности за учениците при дистанционното обучение са:

  • липса на социални контакти и общуване в училищна среда – 55,6%;

  • по-голям обем домашни работи – 53,6%;

  • увеличаване на времето за работа с електронно устройство – 51,1%;

  • увеличаване на времето за подготовка за учебните предмети за деня – 31,9%.

За да преодолеем тези трудности, инициирахме работни он-лайн срещи с учителите по отделните предметни учебни общности и обсъдихме възможностите за провеждане на интегрални уроци и възлагане на общи домашни работи по предмети, чието учебното съдържание е близко и позволява това.

Над 50% от анкетираните родители смятат, че организацията и провеждането на електронното обучение при създалата се ситуация е добра и не се нуждае от подобрения и промяна. Над 80% от Вас заявяват желание то да се използва и в бъдеще при грипни епидемии, климатични бедствия или за преодоляване на дефицити в обучението като допълнителна подкрепа , както и елементи от него да се използват и в дневната форма на обучение.

Обобщени резултати от проведеното анкетно проучване  

Фотоалбуми

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 24 59
2els.Sofia@2els.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.