Нормативни документи

На тази страница ще намирате информация за по-важните нормативни документи в системата на образованието и във Втора английска езикова гимназия.

 1. Правилник за дейността на II АЕГ pdf-фаил
 2. Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН pdf-фаил
 3. Заповед № РД09-1638/19.10.2016г. на МОН pdf-фаил
 4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 от 21.12.2017г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование 
 5. Заповед № 61/01.09.2021г. за определяне на дневен режим в II АЕГ pdf-фаил
 6. Етичен кодекс на работещите с деца на II АЕГ pdf-фаил
 7. Стратегията за развитие на II АЕГpdf-фаил
 8. План за действие за реализиране на Стратегията за развитие на II АЕГpdf-фаил
 9. План за финансиране за реализиране на Стратегията за развитие на II АЕГpdf-фаил
 10. Заповед № РД09-2148/27.08.2019 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2019/2020 годинаpdf-фаил
 11. Ваканции и неучебни дни
 12. Годишен комплексен план на II АЕГ pdf-фаил
 13. Дейности за реализиране целите и задачите от годишния план на II АЕГ pdf-фаил
 14. Форми на обучение във II АЕГ за учебната 2021/ 2022 год., приети с решение на ПС pdf-фаил
 15. П Р О Г Р А М А за образователна интеграция на учениците от етнически малцинства и други националности във II АЕГ pdf-фаил
 16. Училищни политики за позитивен организационен климат, позитивна дисциплина и развитие на училищната общност pdf-фаил
 17. Училищна политика за поверителност на II АЕГ pdf-фаил
 18. Вътрешни правила за превенция, наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагане на етичния кодекс pdf-фаил
 19. Заповед № 251/07.10.2020г. за отпускане на допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на II АЕГ "Томас Джеферсън" 
 20. Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция  
 21. ЗАПОВЕД № 757 /01.02.2021 г. 
 22. ЗАПОВЕД № 859 /01.02.2021 г. за разпределяне на средствата по видовете стипендии и документите, които се подават 
 23. ЗАПОВЕД № 860 /01.02.2021 г. за сроковете за подаване на документи от учениците на класните ръководители. 
 24. План за безопасност на движението по пътищата 
 25. Организационен модел за работа на II АЕГ през учебната 2021-2022 година pdf-фаил
 26. НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА pdf-фаил
 27. ЗАПОВЕД № 290 от 22.10.2021г. за отпускане на месечна стипендия за първи учебен срок на учебната 2021/2022 година. pdf-фаил
 28. Заповед № 748/18.02.2022г. на Директора на Втора АЕГ "Т. Джеферсън" за видовете стипендии за втория срок на 2021/2022 учебна година, техния размер и условията за получаване Заявление_ученици без родител Заявление_достъп до образованиение ;  Заявление_ученици с ТЕЛК Заявление_отличен успех 
 29. Заповед № 749/18.02.2022г. за подаване на документи от ученици имащи право да получават различни видове стипендии след завършено основно образование във II АЕГ 
 30. Заповед № 818/15.03.2022 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование 

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.