Нормативни документи

На тази страница ще намирате информация за по-важните нормативни документи в системата на образованието и във Втора английска езикова гимназия.

 1. Правилник за дейността на Втора английска езикова гимназия за 2020-2021г. 
 2. Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН
 3. Заповед № РД09-1638/19.10.2016г. на МОН
 4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 от 21.12.2017г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование 
 5. Заповед № 61/01.09.2020г. за определяне на дневен режим в II АЕГ 
 6. Етичен кодекс на работещите с деца на II АЕГ 
 7. Стратегията за развитие на II АЕГ
 8. План за действие за реализиране на Стратегията за развитие на II АЕГ
 9. План за финансиране за реализиране на Стратегията за развитие на II АЕГ
 10. Заповед № РД09-2148/27.08.2019 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2019/2020 година
 11. Ваканции и неучебни дни
 12. Годишен комплексен план на II АЕГ за 2020/2021 учебна година 
 13. Дейности за реализиране целите и задачите от годишния план на учебната 2020/2021г. на II АЕГ 
 14. Форми на обучение във II АЕГ за учебната 2020/ 2021 год., приети с решение на ПС 
 15. П Р О Г Р А М А за образователна интеграция на учениците от етнически малцинства и други националности във II АЕГ 
 16. Училищни политики за позитивен организационен климат, позитивна дисциплина и развитие на училищната общност 
 17. Училищна политика за поверителност на II АЕГ 
 18. Вътрешни правила за превенция, наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагане на етичния кодекс 
 19. Заповед № 738/17.02.2020г. за подаване на документи от ученици имащи право да получават различни видове стипендии след завършено основно образование във II АЕГ ;
 20. Заповед № 737/17.02.2020г. на Директора на Втора АЕГ "Т. Джеферсън" за видовете стипендии за първи срок на 2019/2020 учебна година, техния размер и условията за получаване Заявление_ученици без родител Заявление_достъп до образованиение ;  Заявление_ученици с ТЕЛК Заявление_отличен успех 

Фотоалбуми

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.