Консултативен кабинет

УТВЪРЖДАВАМ:

/Ем. Лазарова/

КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА РАБОТА С УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ КЪМ 2 АЕГ „ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ” - гр. СОФИЯ

Форма за осъществяване на училищните политики - за превенции; за работа с родители; за работа и партньорство с граждански организации и

институции

I. Цели:

1. Разработване и реализиране на училищна политика за превенция на:

 • рискови поведения сред младите хора, успешна социална интеграция и адаптация в учебната среда;

 • употреба на психоактивни вещества и зависимости;

 • намаляване агресията в училище и извън него;

 • трафик на хора;

 • реализиране на училищни кампании, тренинг умения, дискусии;

 • диагностика на психоклимата в класовете - тестове, анкети, ролеви игри;

 • работа с ученици с нежелано поведение;

 • консултиране родителите на ученици с проблеми и при нужда насочване към специализирана помощ;

 • подпомагане адаптацията на осмите класове към новата училищна среда;

 • подпомага самореализацията на ученика и формиране на жизнени умения;

 • формиране на просоциално поведение у учениците и умения за успешна интеграция в групата;

 • в сътрудничество и учителите и други професионалисти разработва програми за превенция на проблемно/рисково поведение и ниски учебни постижения и риск от отпадане от училище;

 • подпомага учителите в планирането и разработването на програми, насочени към работа с деца в риск: употребяващи психоактивни вещества, с прояви на агресивност, насилие и суицидна насоченост, с асоциално поведение, с рисково сексуално поведение и др.;

 • подпомага психичното здраве и физическото благополучие на учениците;

 • работи за превръщане на училището в сигурна и желана среда за учене и социални интеракции;

 1. Развитие на умения за ефективна комуникация и решаване на конфликти.

 2. Изграждане на партньорство с родителите, местната власт, неправителствени организации.

 3. Консултиране на родители и ученици с оглед успешна социална адаптация.

II. Функции:

 • консултативна;

 • образователна;

 • възпитателна;

 • подкрепяща;

 • формираща;

 • развиваща.

III. Дейности:

 1. Образователни кампании:

 • Превенция хранителни разстройства „Анорексия и булимия“

 • Превенция „Пътно-транспортни произшествия“
 • Превенция „Агресия“

 • Превенция „Наркотици, алкохол, секти“

 • Превенция „Суицидно поведение“

 • Превенция „Светът на виртуала, интернет“

 • Превенция „Модерни и оказващи влияние върху поведението и начина на живот младежки течения и общности, култури и идеологии“

 • Емоционална интелигентност;

 • Полова култура и полова хигиена;

 • Ефективно организиране на времето;

 • Ефективна комуникация;

 • Ефективно слушане и разбиране;

 • Психози, гранични състояния - разбиране на заболяванията и комуникация с такива индивиди;

 • Толерантност, училище без дискриминация; толерантност или апатия;

 • Здравословен начин на живот;

 • Професионално ориентиране и кариерно развитие;

 1. Изследвания с оглед ефективна училищна среда:

 • Агресия и агресивни нагласи, анализ и съпоставка за социална агресия и училищна агресия (физическа агресия, вербална агресия, психологичен тормоз, гняв и ярост, пасивпа агресия);

 • Психоклимат и групова динамика;

 • Самооценка;

 • Мотивация за учене;

 • Емоционален фон в класа;

 • Поведение в неформална среда и поведение в училищна среда;

 • Нагласа за учене;

 • Професионално ориентиране и нагласи, индивидуални способности и умения;

 • Карта на интересите;

 • Потребности и стремежи;

 • Определяне на възприятия;

 • Памет и видове памет;

 • Личностен въпросник;

 • Когнитивно развитие - развитие на внимание, памет, мисленето и речта,

 • Оценка на интелигентността: надарени деца, деца без интелектуални дефицити, деца с интелектуални затруднения и обучителни затруднения; (когато е необходимо);

 • Емоционални аспекти на развитието: безпокойства и тревожност, свързани с учебните постижения, взаимоотношенията с връстниците, проблеми в семейство-то (болест, развод, смърт в семейството), депресивно настроение и суицидни мисли;

 • Психосексуално развитие - формиране на полово-ролеви стереотипи, предпочитания, поведения; отклонения в психосексуалното развитие

 • Рисково поведение: употреба и злоупотреба с алкохол/дрога, агресивни/асоциални прояви, бягства от дома и училището;

 • Взаимоотношения с връстниците: структура на групите и групова динамика; проблеми на интеграцията в групата; ценности и интереси; междуетническа толерантност и взаимно уважение;

 1. Консултации с ученици, учители, родители и АР.

 
IV. Форми и инструментариум:

 1. Форми:

 • психодиагностични методики, интерактивни техники, индивидуална и групова работа, специализирана литература;

 • образователни кампании;

 • беседи и лекции в час на класа;

 • консултации;

 • презентации в група;

 • ролеви игри;

 • тренинги;

 • обучение по метода „Връстници обучават връстници“.

 1. Инструментариум: психодиагностични методики, интерактивни техники,индивидуална и групова работа, специализирана литература.

Резултати от дейността и устойчивост на резултатите:

 1. Формирана здравна култура, ограничаваща рисковите поведения на младите хора.

 2. Ефективна комуникация, формирани градивни и успешни, житейски и социални стратегии;

 1. Формирани нагласи за партньорство у родителите и учителите при решаване на проблеми.

 2. Обогатяване на културата и формиране на умения у преподавателите за ефективна комуникация и управление на проблемите.

 3. Потребност от квалификация на учителите по проблемите на рисковото поведение на учениците.

 4. Създаване, прилагане и представяне на добри практики по проблемите, чрез въртешно-методична квалификация.

 5. Съдействие на УКППП, УП, АР.

консултативен кабинетконсултативен кабинетконсултативен кабинетконсултативен кабинет

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.