II АЕГ – ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект за иновация на II АЕГ „Томас Джеферсън“ – „STEM център с виртуални лаборатории за учене“

I. Цел на иновацията.

Иновацията е насочена към:

  • Разширяване на обхвата на иновативните методи в училище чрез изграждане на виртуална STEM лаборатория. Усъвършенстване на модела на учебния час чрез въвеждане на интегративни модули от учебното съдържание в 9 и 10 клас, свързани със здравето и устойчивата среда.
  • Обогатяване на интерактивната среда за обучение чрез интегриране на технологиите с учебното съдържание по природни науки и математика, улесняващи усвояването на материала. Практическа насоченост и развитие на уменията на XXI век, постигнати  чрез  съвместно преподаване, дигиталност и интегралност.

Чрез технологиите за обмен на информация и обратна връзка се иновира управлението и се повишава културата на организацията. Създава се  творческо ателие за иновации с цел мотивиране на училищната общност. 

 

II. Мотиви за предложената иновация.

Чрез интегрирано учебно съдържание от природоматематическите науки и ИТ  се придобиват ключови компетентности на XXI в. по Европейската референтна рамка.

Повишава се интересът, активността и креативността на учениците чрез разширяване на иновативните методи на преподаване, включващи  учене чрез „правене“  и реорганизация на средата.Осъзнава се изборът на профилиращи предмети във II гимназиален етап  и кариера в областта на STEM чрез практически опит. Интердисциплинарният подход и ПБО подпомагат  разбирането на съдържанието, подобряват средата и развиват критическото мислене.

Повишава се професионалната култура на учителите. Формират се екипи от учители, преподаващи в сътрудничество чрез различни роли в час. Внедряване на съвместно преподаване в I гимназиален етап и увличане на нови учители.

 

III. Етапи на реализиране:

Иновацията обхваща периода 2018/ 2022 г. Ще се реализира в 4 етапа. Всеки етап обхваща  една учебна година.  Иновативната идея се въвежда през уч. 2018/ 2019 г. в три паралелки на 9 кл. – 9А, 9В и 9Г  кл., проявили интерес към природните науки, математиката и географията. Интегративните учебни модули по природни науки и технологии, надграждащи учебното съдържание, се въведат в часовете по общообразователната подготовка по природни науки, математика и информационни технологии.  В работата по иновацията ще вземат участие учители  по учебните предмети: биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, математика и информационни технологии.

През уч. 2019/ 2020 г . иновацията ще обхване 3-те паралелки в 10 кл. и 3 нови паралелки в 9 кл.  с прием 2018/ 2019 г.  В ПУО ще се включат и други учители по математика, информационни технологии и физика и астрономия.

През уч. 2020/ 2021 г. иновативната идея ще се въведе след мониторинг и оценка на творческото ядро във всички девети класове. В ПУО ще се включат и учителите по география и икономика, а учебните модули  ще се допълнят с интегрално учебно съдържание по предмета.

През уч. 2021/ 2022 г. иновацията ще обхване всички девети и десети класове.

Спецификата на училището  – английска езикова гимназия, позволява след интензивното изучаване на английски език в 8 кл., новите интегративни учебни модули в 9 и 10 кл. да се преподават  и на чужд език. Това още повече доближава идеята на екипа ни до така актуалното напоследък в Америка и Европа съвместно преподаване на природните науки - STEM /Science, technology, engineering, and mathematics/.

 Интеграцията между пет различни, но много свързани учебни предмети, дава възможност на  младите хора да направят информиран  избор на профилиращите предмети във II гимназиален етап, както и на бъдеща професия от сферата на техническите и научни специалности , необходими на икономиката.

Използвайки технологиите и възможностите на виртуалната STEM лаборатория /станция за виртуална реалност – zSpace/ , учениците ще усвояват учебното съдържание по лесен и достъпен начин, имат по-голяма свобода на изразяване, а материалът ще бъде поднесен по интерактивен начин. Методически акцент в работата на учителите при изпълнението на иновацията е промяната на методите на обучение. Обучението ще се извършва  чрез дейности и откривателство в STEM лабораторията, а също и в лаборатории на ВУЗ и научни центрове. В интегрирания учебен час ще участват едновременно няколко учители, които ще се включват в различни моменти от урока. Участието им е в зависимост  от характера на разглеждания учебен проблем и съответно необходимостта от интердисциплинарно обяснение на процесите и явленията.

За реализиране на иновационната идея задължително променяме учебната среда. Реорганизира се част от средата в STEM лаборатория. Освен интерактивни дъски, таблети за самостоятелна работа и за контрол и оценка и мултифункционални пространства ще се закупят и учебни zSpace  AIO станции, софтуерен пакет zSpace Studio и Leopoly с постоянен лиценз и софтуерните приложения: Newton,s Park, Franklin,s Lab, Curie,s Elements, Euclid,s Shapes. Новият дизайн на класната стая се налага и във връзка с идеята, че в центъра не е учителят, а групата/ екипът. Тази организация (позволяваща раздвиженост и специфично групиране на учебните маси в пространството) предоставя условия за сътрудничество при изпълнение на задачите в учебния процес.

Водеща роля при реализирането на иновацията ще има интеграционният модел на обучение, чиито основни принципи най-общо са следните: екипна работа и сътрудничество между учениците, между учениците и учителите и между учителите в ПУО, откривателство, отговорност към собственото образование, интерес, мотивация.

Внедряването на този модел на обучение, организация и управление, както и разширяването му сред другите учебни предмети, е голяма стъпка за  устойчивост на знанията и уменията, за качествено образование, за реализиране на училищната стратегия.

 

IV. Участници в иновацията.

В проекта участват 3 паралелки – 9а, 9в и 9 г класове през уч. 2018/ 2019 г. Броят на учениците е 89. Те са мотивирани, приети с висок бал и са посочили като предпочитани профилиращи предмети във II гимназиален етап математика, биология, химия, география. Учебните предмети от природния цикъл се изучават на АЕ в I гимназиален етап. Социалният статус на учениците предполага  разбиране и подкрепа от родителите и включването им в процеса на иновацията. Част от тях са с професии и кариера, свързани с природните и инженерните науки и математиката - учени, преподаватели във ВУЗ, предприемачи и бизнесмени. През уч. 2019/ 2020 г. учениците ще бъдат в 10 кл. Към тях ще се присъединят и 3-ри 9-ти класа с прием 2018/ 2019 г. През 2020/ 2021 г.иновацията ще обхване всички 9-ти и 10-ти класове.

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.